Prečo som zmenil výbor v EP?
REGI committee meeting.

Prečo som zmenil výbor v EP?

Vo Výbore FEMM (Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť) som bol náhradník. V praxi to znamenalo, že ak sa riadny člen nemohol zúčastniť hlasovania na Výbore, mohol som byť požiadaný, aby som ho zastúpil. Teraz, po takmer dvoch rokoch, nastali zhodou okolnosti  personálne zmeny vo frakcii Európski konzervatívci a reformisti, ktoré vyústili v zmenách  počtov členov frakcie, podľa čoho sa určujú aj počty miest vo výboroch.

Takto sme ako EKR prišli o toto jedno náhradnícke miesto vo výbore FEMM a bolo potrebné aby som si vybral iný, kde nám miesta ešte prislúchajú. Rozhodol som sa podľa toho, že určité témy ako napr.  zachovanie subsidiarity, gender ideológia či “nadpráva” určitých skupín ľudí sa riešia na oboch výboroch, avšak vo Výbore LIBE sa ako riadny člen môžem aktívnejšie podieľať na práci výboru, teda môžem spraviť toho viac. Preto som sa rozhodol, že výbor FEMM zamením za iný. Doplním, že ako poslanec EP môžem stále podávať pozmeňujúce návrhy vo všetkých výboroch a vo všetkých dokumentoch, takže táto možnosť mi ostáva aj vo FEMM.

Z viacerých rozhovorov, podnetov a diskusií, ktoré som absolvoval po Slovensku považujem za akútny problém rozdielov v rozvoji našich regiónov. Pomôcť prekonať tieto rozdiely môžu dobré legislatívne návrhy a aj eurofondy (Európsky fond regionálneho rozvoja, Kohézny fond, Európske štrukturálne a investičné fondy a pod.) v rámci konkrétnych projektov. Vidím tu istú možnosť pomôcť Slovensku v rámci výboru REGI (Regionálny rozvoj), ktorý sa zaoberá rozvojom regiónov EÚ a kohéznou politikou (politikou súdržnosti). Tu ako náhradník vidím v porovnaní s inými možnosťami ktoré som mal nové možnosti svojho pôsobenia a prosím Vás o modlitby, aby som dobre naplnil svoje poslanie a zaiste aj o rady a podnety, ktoré pre túto oblasť budete mať.

 

Branislav Škripek

 

V Bruseli 1. júna 2016

Pridaj komentár

Close Menu
×
×

Cart